Обобщение за развитието по инициативата Джереми през 2014г.

Основни акценти за 2014 г.:

  • Портфейл в размер на 628 милиона евро, състоящ се от заеми и капиталови инвестиции, е вложен в над 6,247 български МСП до края на 2014 г., което се равнява на коефициент на лоста в размер на 1.8x за всяко евро от публичните средства, предоставени чрез Инициативата “ДЖЕРЕМИ”.
  • Подкрепа за над 7,300 отделни операции по финансиране на МСП.
  • Усвояването на средства от Холдинговия фонд по Инициативата ДЖЕРЕМИ (ХФД) достигна 71.5% към края на 2014 г. – целият размер на средствата от ХФД бяха вложени в операции.
  • През 2014 г. кредитирането на МСП по продукта “Финансиране чрез споделяне на кредитния риск” (ПФСКР ) отбеляза още по-бързи темпове, с 86% ръст на размера на заемите на годишна база, сключени с МСП. Общо 317 милиона евро бяха предоставени на 2,177 МСП, представляващи 81% от общия бюджет на инструмента.
  • Почти пълното усвояване на първоначалния бюджет на продукта Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми, заедно с голямото търсене на пазара на МСП, доведе до решение за разпределяне на допълнителни 12 милиона евро от ресурсите на ХФД за инструмента през 2014 г., който, наред с петкратен ефект на лоста, се очаква да осигури допълнителни 60 милиона евро гарантирани заеми на МСП през 2015 г.
  •  По-нататъшните преговори за финансов ангажимент по инструмента Фонд “Мецанин” бяха преустановени поради съкращаването на прогнозния инвестиционен период; първоначалният бюджет за инструмента в размер на 30 милиона евро беше преразпределен към други дейности с финансови посредници от портфейла на ХФД.
  • Ефективното стартиране на двата капиталови фонда по инструмента за Фонда/фондовете за съвместни инвестиции повиши броя на капиталовите операции до общо пет.
  • На 24 октомври 2014 г. Правителството на Република България, представлявано от Министерството на икономиката и енергетиката и ЕИФ подписаха удължаване срока на мандата на ЕИФ за управление на Холдинговия фонд на инициативата ДЖЕРЕМИ след първоначалния краен срок, 31 декември 2015 г. Съгласно споразуменията по третото изменение на Рамковите договори и договорите за финансиране, чието влизане в сила е определено за 30 юни 2015 г., ЕИФ ще продължи да действа като едноличен акционер в “ДЖЕРЕМИ България” и да управлява портфейла от основни операции в полза на Република България до 31 декември 2025г.

Comments are closed.