Фонд за начално финансиране

Целта на този финансов инструмент е да се подобри достъпа до финансиране на развиващите се предприемачи, както и да се подкрепи прехода към икономика основана на знанието в България. Бюджетът на инструмента е 21 млн. евро, които изцяло се предоставят от Холдинговия фонд по JEREMIE.

Финансовият инструмент съчетава в себе си две допълващи се инвестиционни фази (компоненти), фаза на акселерация (подобно на програмите Y-Combinator и Techstarts в САЩ), в която се предоставя първоначално финансиране на стартиращите предприемачи, допълнено с менторство от страна на опитни професионалисти. Целта е в тази фаза да бъде финализирана концепцията за продукта, да бъде изработен  прототип или бета версия. Във следващата фаза, тази на начално финансиране, се предоставя допълнително финансиране на успешно завършилите фазата на акселерация предприемачи, както и за други подходящи стартиращи бизнеси. Инструментът е уникален за Балканския регион и се очаква да помогне България да се установи, като център за иновации и стартиращ бизнес на Балканите.

Основни Параметри

Период за инвестиране на средствата: до края на 2015г.

Максимална стойност на инвестиция в едно предприятие: до 200,000 евро (като обща сума получена във фазата на акселерация и във фазата на начално финансиране) за всеки три годишен период, намалена до 100,000 евро за МСП, които работят в отрасъл „сухопътен транспорт”. 

Критерии за допустимост:

  • Предприятието трябва да е  юридическо лице или едноличен търговец регистриран по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Предприятието трябва да бъде микро, малко или средно предприятие покриващо критериите за МСП, упоменати в чл.3 и чл.4 от Закона за МСП.
  • Предприятието не трябва да е “предприятие в затруднение“.
  • Предприятието не трябва да има дейност в никой от секторите определени в член 1, параграф 1 от Регл.1998/2006;
  • Няма да бъдат правени инвестиции в МСП извършващи дейност в областта на:   1. Производство и  търговия с оръжие;   2. Хазартни дейности;   3. Тютюнопроизводство;   4. Клониране на хора;   5. Генно модифицирани организми.

Избрани финансови посредници

Европейският инвестиционен фонд избра посредниците “Eleven” and “LAUNCHub” да управляват средствата на стойност 21 млн.евро по този инструмент. 

Eleven управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси. Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се очаква да бъде между 25,000 – 200,000 евро. В екипа управляващ фонда влизат доказали се професионалисти със значителен опит в сферата на дяловите инвестиции и рисковия капитал в България. Eleven е привлякъл Google, като технологичен партньор и Springboard – базирания в Лондон акселератор за стартиращи предприемачи, предоставящ първоначално финансиране и програма за менторство, като стратегически партньор за своята инициатива.

LAUNCHub управлява фонд с капитал от 9 млн. евро фокусиран върху ИКТ, целящ да направи около 120 инвестиции през следващите 4г. Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се очаква да бъде между 30,000 – 200,000 евро. LAUNCHub си партнира с най-големият фонд за предоставяне на първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с института за предприемачество Cisco в България. В екипа на фонда влиза един от най-успешните предприемачи в ИКТ сектора в България – Любен Белов.

Comments are closed.