Фонд за рисков капитал

Иновативните микро, малки и средни предприятия (МСП) с дейност в  сектора на високите технологи, намиращи се във фаза на ранно развитие, често изпитват трудности при намирането на допълнителен капитал, който да подпомогне техния растеж, тъй като те се считат за твърде рискови. Целта на фонда за рисков капитал е  да подпомогне финансово такива дружества с цел насърчаване на иновациите и стимулиране на икономика, основана на знанието.

Предвиденият  бюджет по инициативата JEREMIE за финансирането на фонда за рисков капитал е в размер на 21 милиона евро или 70% от общия капитал на инструмента. Избраният фонд мениджър трябва привлече най-малко 30% от капитала от частни инвеститори, като по този начин общия капитал на инструмента достигне 30 млн. евро.

Основни параметри

Период за инвестиране на средствата: до края на 2015г.

Максимална стойност на инвестиция в МСП: до 1.5 млн.евро за всеки период от 12 месеца. 

Критерии за допустимост:

  • Предприятието трябва да е  юридическо лице или едноличен търговец регистриран по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Предприятието трябва да бъде микро, малко или средно предприятие покриващо критериите за МСП, упоменати в чл.3 и чл.4 от Закона за МСП.
  • Предприятието не трябва да е “предприятие в затруднение“.
  • Предприятието не трябва да има дейност в никой от секторите определени в член 1, параграф 2-6 от Регл.800/2008;
  • Няма да бъдат правени инвестиции в МСП извършващи дейност в областта на:   1. Производство и  търговия с оръжие;   2. Хазартни дейности;   3. Тютюнопроизводство;   4. Клониране на хора;   5. Генно модифицирани организми.

Избрани финансови посредници

Neveq Capital Partners e установено име на българския пазар за дялови инвестиции, с богат опит в инвестиции във високотехнологични компании, придобит чрез управлението на NEVEQ LP, фонд с подобен размер и стратегия, стартирал през 2007 г.

Инвестиционната стратегия на фонда по JEREMIE, който NEVEQ управлява e насочена към предприятия в ранната фаза от тяхното развитие и инвестиции за разширяване на бизнеса, като предимно таргетира компании от сектора на високите технологии (ИКТ), биотехнологиите и “зелената” енергетика, но и други сектори с потенциал за динамичен ръст. Типичната инвестиция на NEVEQ e в размер на 0.5 – 1.5 млн.евро годишно в едно предприятие, и обща инвестиция до 4.5 млн. евро, като целта e, чрез полученото финансиране фирмата да разшири мащаба на дейността си до регионално / световно ниво.

Контакти:

Бул. Никола Й. Вапцаров 53Б

Мандарин офис център

етаж.4, офис 12

София 1407, България

Тел: +359 2 958 7665

Факс: + 359 2 958 7666

E-mail: office@neveq.com

Web: www.neveq.com

Comments are closed.