Мецанин Фонд

Установените компании също често се нуждаят от допълнителен капитал, за да финансират своите капиталови разходи, пазарно разрастване и/или корпоративно преструктуриране. Мецанин фонда таргетира компании от всички сектори на икономиката, във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие, които имат установено пазарно присъствие, стабилни парични потоци и  нужда от допълнително финансиране, за да реализират своята стратегия.

Предвиденият  бюджет по инициативата JEREMIE за финансирането на мецанин фонда е в размер на 30 милиона евро или 50% от общия капитал по инструмента. Избраният финансов посредник трябва привлече най-малко 50% от капитала от частни инвеститори, като по този начин общия капитал на инструмента  достигa 60 млн. евро.

Основни параметри

Период на инвестиране на средствата: до края на 2015г. 

Инвестиции в компании: Фондът ще инвестира до 70% от средствата си в МСП и до 30% от средствата си в средно големи компании.

Критерии за допустимост:

  • Предприятието трябва да е  юридическо лице или едноличен търговец регистриран по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Няма да бъдат правени инвестиции в МСП извършващи дейност в областта на:   1. Производство и  търговия с оръжие;   2. Хазартни дейности;   3. Тютюнопроизводство;   4. Клониране на хора;   5. Генно модифицирани организми;

Избрани финансови посредници 

Bulgaria Mezzanine Capital – е съвместно дружество, създадено между Growth Capital Partners AG (GCP) и Rosslyn Capital Partners (RCP). GCP е създадено от основателите на was founded Mezzanine Management Central Europe (MMCE), най-големият мецанин фонд мениджър в ЦИЕ основан през 2000г. От 2003г. досега, MMCE успешно е структурирал и управлявал три фонда с инвестиционен фокус ЦИЕ. RCP е е основан през 2002г. и оттогава е структурирал / управлявал 5 фонда за дялово инвестиране с над 30 директни инвестиции, направени основно в България.

Фондът ще е насочен към всички допустими по програмата сектори от икономиката и ще осигурява мецанин финансиране за разширяване, покупка, изграждане и преструктуриране на бизнес. Може да се очаква, че Фондът обикновено ще инвестира между 2 – 5 млн. евро в едно предприятие.

Bulgaria Mezzanine Partners

Васил Георгиев

Даниел Александров 

e-mail: office@mezzanine.bg

ул. Славянска 13

1000 София

Тел: (+359 2) 915 80 10

Факс: (+359 2) 981 58 12

www.mezzanine.bg

Comments are closed.