Речник

 

 • Средно големи фирми: Фирма със средно списъчен брой на персонала от под 3,000 души, но спазващи другите финансови критерии за МСП.
 • Член, 1 от Регламент (ЕО) 1998/2006Настоящият регламент се прилага към помощите, предоставяни на предприятия от всички отрасли, с изключение на:

  а) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета10;

  б) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора;

  в) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора, в следните случаи:

  (i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на продуктите, които биват изкупувани от производителите или предлагани на пазара от съответните предприятия,

  (ii) когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

  г) помощите за дейности, свързани с износ за трети страни или държави-членки, по-конкретно – помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по експортната дейност;

  д) помощите, поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;

  е) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност във отрасъл „въгледобив”, както е дефиниран в Регламент (ЕО) № 1407/2002;

  ж) помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение;

  з) помощите за предприятия в затруднение.

 • Член 1, параграгфи 2-6 от Регламент (ЕО) 800/2008: Настоящият регламент ne се прилага за следните категории помощ:

  а) помощ за свързани с износа дейности, а именно помощ, която е пряко свързана с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

  б) помощ, зависеща от използването на местни стоки за сметка на вносни стоки.

  3. Настоящият регламент се прилага за помощи във всички сектори на икономиката с изключение на следните:

  а) помощ в подкрепа на дейности от сектора на рибарството и аквакултурата, обхваната от Регламент (ЕО) № 104/2000 (1), с изключение на помощ за обучение, помощ под формата на рисков капитал, помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации и помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания;

  б) помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на селскостопански продукти, с изключение на помощ за обучение, помощ под формата на рисков капитал, помощ за научноизследователска и развойна дейност, помощ за опазване на околната среда и помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания, доколкото тези категории помощи не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1857/2006;

  в) помощ в подкрепа на дейности, свързани с преработката и търгуването на селскостопански продукти, в следните случаи:

  i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия, или

  ii) когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

  г) помощ в подкрепа на дейности във въгледобивния сектор, с изключение на помощ за обучение, помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации, и помощ за опазване на околната среда;

  д) регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор;

  е) регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор;

  ж) регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на синтетични влакна.

  4. Настоящият регламент не се прилага за схеми за регионална помощ, които са насочени към специфични сектори на стопанска дейност от производството или услугите. Схемите, предназначени за туристически дейности, не се считат за

  насочени към специфични сектори.

  5. Настоящият регламент не се прилага за помощи ad hoc, предоставени на големи предприятия, освенпредвиденото в член 13, параграф 1.

  6. Настоящият регламент не се прилага за следните помощи:

  а) схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в полза на предприятие, което е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

  б) помощта ad hoc в подкрепа на предприятие, което е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

  в) помощи на предприятия в затруднение.