Финансиране чрез поделяне на риска

Целта на този финансов инструмент е да предостави заеми с ниски нива на лихвен процент на микро, малки и средни предприятия (МСП), с цел да се ограничат специфичните трудности, които МСП изпитват при нужда от достъп до финансиране, в резултат от несъответствието между лихвените нива предлагани от банките и тези, които бизнеса може да си позволи. 

Общия бюджет по инструмента определен по инициативата JEREMIE в България е с начален размер от 150 млн.евро. Тъй като изискването към финансовите посредници (ФП) е да удвоят полученото публично финансиране по инициативата, общия бюджет, заедно с частното финансиране предоставенот от страна на ФП достига 300 млн.евро.

Основни параметри 

Частта от финансирането представена по JEREMIE е с 0% лихва, която ФП по инициативата са договорно задължени да предоставят на МСП без промяна. Следователно всеки заем предоставен на МСП по този продукт ще се състои от 50% финансирано предоставено по JEREMIE с 0% лихва и 50% финансиране предоставено от ФП с пазарен лихвен процент, по този начин намаляваийки ефективно общия лихвен процент поне наполовина.

Основните параметри на отпусканите от финансовите посредници заеми са следните:

Преференциални условия: Намаление на лихвите по кредити с поне 50% от стандартните пазарни нива, редуцирани изисквания за предоставяне на обезпечение, както и по-ниски такси и комисионни свързани с отпуснатите кредити.

Максимална стойност на заем: До 2 млн.евро (при спазване на изискванията за държавни помощи).

Намаление на лихвения процент: 0% лихва върху частта от финансирането предоставено по продукта (50% от всеки отделен заем); възможност за допълнително редуциране на лихвения процент на финансирането предоставено от ФП. 

Цел на финансиране: Инвестиционен кредит и/или кредит за оборотни средства.

Срок на погасяване: до 10г. (120 месеца), с възможност за гратисен период от 24 месеца или 1/3 от срока на предоставения кредит.

Критерии за допустимост:

  • Заемополучателят трябва да е юридическо лице или едноличен търговец регистриран по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Заемополучателят трябва да бъде микро, малко или средно предприятие покриващо критериите за МСП, упоменати в чл.3 и чл.4 от Закона за МСП.
  • Заемополучателят нe трябва да е “предприятие в затруднение“.
  • Замополучателят / целта на финансирането не трябва да имат дейност / да бъдат насочени към секторите определени в член 1, параграф 1 от Регл.1998/2006;
  • Няма да бъдат правени инвестиции в МСП извършващи дейност в областта на:   1. Производство и  търговия с оръжие;   2. Хазартни дейности;   3. Тютюнопроизводство;   4. Клониране на хора;   5. Генно модифицирани организми.

Забележка: Рефинансиране на съществуващи заеми е недопустимо по настоящия инструмент.

Избрани финансови посредници

Европейския инвестиционен фонд е сключил четири споразумения за предоставяне на финансиране с пет български банки на обща стойност 310 млн. евро (155 млн евро. предоставени по инициативата JEREMIE) . От началото на 2013г. Алианц Банк България, ПроКредит банк, Първа Инвестиционна Банка, Сосиете Женерал Експресбанк и УниКредит Булбанк вече отпускат заеми  на МСП при значително понижени нива на лихвения процент. Съответните контакти на всяка банка може да намерите по-долу: 

За Контакт:

Тел: 0800 13 014

Email: support@bank.allianz.bg

Web: Allianz JEREMIE Loans 

 

 

За Контакт:

Tел: (02) 800 28 78/ 28 76/ 2915 

Web: FIB JEREMIE Loans   

 

За Контакт:

Tel: +(359) 700 1 70 70 

E-mail: contact@procreditbank.bg

Web: ProCredit JEREMIE Loans  

 

За контакт:

Тел:  (02) 91 985 101

E-mail: rbbg.smemail@raiffeisen.bg, rbbg.allocations@raiffeisen.bg

Web: Райфаизен JEREMIE заеми  

 

 

За контакт:

Tел: 0800 18 888

Web: JEREMIE Loans

 

За Контакт:

Даниел Енчев, Кирил Стойчев

Tел: +(359) 2 923 25 77 / 23 80

E-mail: ecc@unicreditgroup.bg

                                                           Web: JEREMIE Loans by UniCredit Bulbank 

 

Comments are closed.