Гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми

Целта на инструмента предоставящ гаранции по портфейли от заеми е да стимулира банковото кредитиране на микро, малки и средни предприятия (МСП) чрез предоставяне на гаранция на финансовите посредници, с цел да се ограничат специфичните трудности, които МСП изпитват при нужда от достъп до финансиране, като липсата на достатъчно обезпечение, високите лихвени нива на кредитния ресурс, както и относително високия риск, с който МСП се оценяват от банките.

Общият бюджет на инструмента, определен в рамките на инициативата JEREMIE в България, е на стойност 78,4 милиона евро. Тъй като инструментът изисква финансовите посредници да отдадат под формата на преференциални кредити към МСП ресурс, в размер пет пъти по-голям от предоставения по инициативата, общият бюджет по инструмента, който е на разположение на българския бизнес, е на стойност 392 милиона евро.

Основни параметри 

Основната цел на инструмента е да осигури защита от кредитен риск на финансовите посредници (банки), което от своя страна да доведе до предоставяне на преференциални условия при отдаване  на заеми  към МСП. Преференциалните условия, варират в зависимост от условията предлагани от самите финансови посредници, сектора, в който оперира дадено предприятие, неговата кредитна история и финансови показатели, цел и срока на кредита, както и други специфични параметри.  

Основните параметри на отпусканите от финансовите посредници заеми са следните:

Преференциални условия: Намаление на изискваното обезпечение, на лихвения процент и свързаните разходи и такси с отпускането на заема.

Максимална стойност на предоставената гаранцията: До 1.5 млн. евро, намалена до 750,000 евро за МСП, които имат дейност в отрасъл „сухопътен транспорт”.

Ниво на гарантиране: До 80% за всеки заем включен в портфейла на финансовия посредник

Цел на заем: Инвестиционен и/или за оборотни средства

Критерии за допустимост:

  • Заемополучателят трябва да е юридическо лице или едноличен търговец регистриран по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Заемополучателят трябва да бъде микро, малко или средно предприятие покриващо критериите за МСП, упоменати в чл.3 и чл.4 от Закона за МСП.
  • Заемополучателят нe трябва да е “предприятие в затруднение“.
  • Замополучателят / целта на финансирането не трябва да имат дейност / да бъдат насочени към секторите определени в член 1, параграф 1 от Регл.1998/2006;
  • Няма да бъдат правени инвестиции в МСП извършващи дейност в областта на:   1. Производство и  търговия с оръжие;   2. Хазартни дейности;   3. Тютюнопроизводство;   4. Клониране на хора;   5. Генно модифицирани организми.

Забележка: Рефинансиране на съществуващи заеми е недопустимо по настоящия инструмент.

Избрани финансови посредници

През 2011г. Европейския инвестиционен фонд сключи пет гаранционни споразумения с пет български банки на обща стойност 392 млн. евро. В резултат на това избраните банки посредници отпускат заеми с преференциални условия към МСП от септември 2011г. Съответните контакти на всяка банка може да намерите по-долу: 

 

За контакт:

Тел: (02) 90 29 144 / 157 / 263 / 309

Web: СИБанк JEREMIE заеми 

 

 

 

 

 

За контакт:

Тел: 700 1 70 70 

E-mail: contact@procreditbank.bg

Web: ПроКредит JEREMIE заеми 

 

 

 

 

 За контакт:

Тел:  (02) 91 985 101

E-mail: rbbg.smemail@raiffeisen.bg, rbbg.allocations@raiffeisen.bg

Web: Райфаизен JEREMIE заеми  

 

 

За контакт:

Даниел Енчев, Кирил Стойчев

Тел: (02) 923 25 77 / 23 80

E-mail: ecc@unicreditgroup.bg

Web: Кредити по JEREMIE от UniCredit Bulbank  

 

 

 

За контакт:

Тел:  0700 117 17

Web: ОББ JEREMIE кредити 

Comments are closed.