Фонд за начално финансиране

Целта на този финансов инструмент е да се подобри достъпа до финансиране на развиващите се предприемачи, както и да се подкрепи прехода към икономика основана на знанието в България. Бюджетът на инструмента е 21 млн. евро, които изцяло се предоставят от Холдинговия фонд по JEREMIE.

Прочети още

Фонд за рисков капитал

Иновативните микро, малки и средни предприятия (МСП) с дейност в  сектора на високите технологи, намиращи се във фаза на ранно развитие, често изпитват трудности при намирането на допълнителен капитал, който да подпомогне техния растеж, тъй като те се считат за твърде рискови. Целта на фонда за рисков капитал е  да подпомогне финансово такива дружества с цел насърчаване на иновациите и стимулиране на икономика, основана на знанието.

Предвиденият  бюджет по инициативата JEREMIE за финансирането на фонда за рисков капитал е в размер на 21 милиона евро или 70% от общия капитал на инструмента. Избраният фонд мениджър трябва привлече най-малко 30% от капитала от частни инвеститори, като по този начин общия капитал на инструмента достигне 30 млн. евро.

Прочети още

Мецанин Фонд

Установените компании също често се нуждаят от допълнителен капитал, за да финансират своите капиталови разходи, пазарно разрастване и/или корпоративно преструктуриране. Мецанин фонда таргетира компании от всички сектори на икономиката, във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие, които имат установено пазарно присъствие, стабилни парични потоци и  нужда от допълнително финансиране, за да реализират своята стратегия.

Прочети още