Обобщение за развитието по инициативата Джереми през 2014г.

Основни акценти за 2014 г.:

 • Портфейл в размер на 628 милиона евро, състоящ се от заеми и капиталови инвестиции, е вложен в над 6,247 български МСП до края на 2014 г., което се равнява на коефициент на лоста в размер на 1.8x за всяко евро от публичните средства, предоставени чрез Инициативата “ДЖЕРЕМИ”.
 • Подкрепа за над 7,300 отделни операции по финансиране на МСП.
 • Усвояването на средства от Холдинговия фонд по Инициативата ДЖЕРЕМИ (ХФД) достигна 71.5% към края на 2014 г. – целият размер на средствата от ХФД бяха вложени в операции.
 • През 2014 г. кредитирането на МСП по продукта “Финансиране чрез споделяне на кредитния риск” (ПФСКР ) отбеляза още по-бързи темпове, с 86% ръст на размера на заемите на годишна база, сключени с МСП. Общо 317 милиона евро бяха предоставени на 2,177 МСП, представляващи 81% от общия бюджет на инструмента.
 • Почти пълното усвояване на първоначалния бюджет на продукта Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми, заедно с голямото търсене на пазара на МСП, доведе до решение за разпределяне на допълнителни 12 милиона евро от ресурсите на ХФД за инструмента през 2014 г., който, наред с петкратен ефект на лоста, се очаква да осигури допълнителни 60 милиона евро гарантирани заеми на МСП през 2015 г.
 •  По-нататъшните преговори за финансов ангажимент по инструмента Фонд “Мецанин” бяха преустановени поради съкращаването на прогнозния инвестиционен период; първоначалният бюджет за инструмента в размер на 30 милиона евро беше преразпределен към други дейности с финансови посредници от портфейла на ХФД.
 • Ефективното стартиране на двата капиталови фонда по инструмента за Фонда/фондовете за съвместни инвестиции повиши броя на капиталовите операции до общо пет.
 • На 24 октомври 2014 г. Правителството на Република България, представлявано от Министерството на икономиката и енергетиката и ЕИФ подписаха удължаване срока на мандата на ЕИФ за управление на Холдинговия фонд на инициативата ДЖЕРЕМИ след първоначалния краен срок, 31 декември 2015 г. Съгласно споразуменията по третото изменение на Рамковите договори и договорите за финансиране, чието влизане в сила е определено за 30 юни 2015 г., ЕИФ ще продължи да действа като едноличен акционер в “ДЖЕРЕМИ България” и да управлява портфейла от основни операции в полза на Република България до 31 декември 2025г.
Прочети още

Гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми

Целта на инструмента предоставящ гаранции по портфейли от заеми е да стимулира банковото кредитиране на микро, малки и средни предприятия (МСП) чрез предоставяне на гаранция на финансовите посредници, с цел да се ограничат специфичните трудности, които МСП изпитват при нужда от достъп до финансиране, като липсата на достатъчно обезпечение, високите лихвени нива на кредитния ресурс, както и относително високия риск, с който МСП се оценяват от банките.

Общият бюджет на инструмента, определен в рамките на инициативата JEREMIE в България, е на стойност 78,4 милиона евро. Тъй като инструментът изисква финансовите посредници да отдадат под формата на преференциални кредити към МСП ресурс, в размер пет пъти по-голям от предоставения по инициативата, общият бюджет по инструмента, който е на разположение на българския бизнес, е на стойност 392 милиона евро.

Прочети още

Фонд за начално финансиране

Целта на този финансов инструмент е да се подобри достъпа до финансиране на развиващите се предприемачи, както и да се подкрепи прехода към икономика основана на знанието в България. Бюджетът на инструмента е 21 млн. евро, които изцяло се предоставят от Холдинговия фонд по JEREMIE.

Прочети още

Фонд за рисков капитал

Иновативните микро, малки и средни предприятия (МСП) с дейност в  сектора на високите технологи, намиращи се във фаза на ранно развитие, често изпитват трудности при намирането на допълнителен капитал, който да подпомогне техния растеж, тъй като те се считат за твърде рискови. Целта на фонда за рисков капитал е  да подпомогне финансово такива дружества с цел насърчаване на иновациите и стимулиране на икономика, основана на знанието.

Предвиденият  бюджет по инициативата JEREMIE за финансирането на фонда за рисков капитал е в размер на 21 милиона евро или 70% от общия капитал на инструмента. Избраният фонд мениджър трябва привлече най-малко 30% от капитала от частни инвеститори, като по този начин общия капитал на инструмента достигне 30 млн. евро.

Прочети още

Мецанин Фонд

Установените компании също често се нуждаят от допълнителен капитал, за да финансират своите капиталови разходи, пазарно разрастване и/или корпоративно преструктуриране. Мецанин фонда таргетира компании от всички сектори на икономиката, във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие, които имат установено пазарно присъствие, стабилни парични потоци и  нужда от допълнително финансиране, за да реализират своята стратегия.

Прочети още

Финансиране чрез поделяне на риска

Целта на този финансов инструмент е да предостави заеми с ниски нива на лихвен процент на микро, малки и средни предприятия (МСП), с цел да се ограничат специфичните трудности, които МСП изпитват при нужда от достъп до финансиране, в резултат от несъответствието между лихвените нива предлагани от банките и тези, които бизнеса може да си позволи. 

Общия бюджет по инструмента определен по инициативата JEREMIE в България е с начален размер от 150 млн.евро. Тъй като изискването към финансовите посредници (ФП) е да удвоят полученото публично финансиране по инициативата, общия бюджет, заедно с частното финансиране предоставенот от страна на ФП достига 300 млн.евро.

Основни параметри 

Частта от финансирането представена по JEREMIE е с 0% лихва, която ФП по инициативата са договорно задължени да предоставят на МСП без промяна. Следователно всеки заем предоставен на МСП по този продукт ще се състои от 50% финансирано предоставено по JEREMIE с 0% лихва и 50% финансиране предоставено от ФП с пазарен лихвен процент, по този начин намаляваийки ефективно общия лихвен процент поне наполовина.

Основните параметри на отпусканите от финансовите посредници заеми са следните:

Преференциални условия: Намаление на лихвите по кредити с поне 50% от стандартните пазарни нива, редуцирани изисквания за предоставяне на обезпечение, както и по-ниски такси и комисионни свързани с отпуснатите кредити.

Максимална стойност на заем: До 2 млн.евро (при спазване на изискванията за държавни помощи).

Намаление на лихвения процент: 0% лихва върху частта от финансирането предоставено по продукта (50% от всеки отделен заем); възможност за допълнително редуциране на лихвения процент на финансирането предоставено от ФП. 

Цел на финансиране: Инвестиционен кредит и/или кредит за оборотни средства.

Срок на погасяване: до 10г. (120 месеца), с възможност за гратисен период от 24 месеца или 1/3 от срока на предоставения кредит.

Критерии за допустимост:

 • Заемополучателят трябва да е юридическо лице или едноличен търговец регистриран по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Заемополучателят трябва да бъде микро, малко или средно предприятие покриващо критериите за МСП, упоменати в чл.3 и чл.4 от Закона за МСП.
 • Заемополучателят нe трябва да е “предприятие в затруднение“.
 • Замополучателят / целта на финансирането не трябва да имат дейност / да бъдат насочени към секторите определени в член 1, параграф 1 от Регл.1998/2006;
 • Няма да бъдат правени инвестиции в МСП извършващи дейност в областта на:   1. Производство и  търговия с оръжие;   2. Хазартни дейности;   3. Тютюнопроизводство;   4. Клониране на хора;   5. Генно модифицирани организми.

Забележка: Рефинансиране на съществуващи заеми е недопустимо по настоящия инструмент.

Избрани финансови посредници

Европейския инвестиционен фонд е сключил четири споразумения за предоставяне на финансиране с пет български банки на обща стойност 310 млн. евро (155 млн евро. предоставени по инициативата JEREMIE) . От началото на 2013г. Алианц Банк България, ПроКредит банк, Първа Инвестиционна Банка, Сосиете Женерал Експресбанк и УниКредит Булбанк вече отпускат заеми  на МСП при значително понижени нива на лихвения процент. Съответните контакти на всяка банка може да намерите по-долу: 

За Контакт:

Тел: 0800 13 014

Email: support@bank.allianz.bg

Web: Allianz JEREMIE Loans 

 

 

За Контакт:

Tел: (02) 800 28 78/ 28 76/ 2915 

Web: FIB JEREMIE Loans   

 

За Контакт:

Tel: +(359) 700 1 70 70 

E-mail: contact@procreditbank.bg

Web: ProCredit JEREMIE Loans  

 

За контакт:

Тел:  (02) 91 985 101

E-mail: rbbg.smemail@raiffeisen.bg, rbbg.allocations@raiffeisen.bg

Web: Райфаизен JEREMIE заеми  

 

 

За контакт:

Tел: 0800 18 888

Web: JEREMIE Loans

 

За Контакт:

Даниел Енчев, Кирил Стойчев

Tел: +(359) 2 923 25 77 / 23 80

E-mail: ecc@unicreditgroup.bg

                                                           Web: JEREMIE Loans by UniCredit Bulbank 

 

Прочети още