За Jeremie

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция “Регионална политика) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативен механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).

Прочети още

Инициативата JEREMIE в България

В България, Холдинговия фонд по JEREMIE (ХФД) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. В рамките на Оперативна програма (ОП “Конкурентоспособност”), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), е  определило бюджет по Приоритетна ос 3, включително националното съфинансиране, в размер на 349 млн. евро за изпълнение на Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез различни инструменти на финансов инженеринг.

Прочети още

Предимства на JEREMIE

Гъвкавост: Вноски от оперативните програми към Холдинговите фондове по JEREMIE ще могат да кандидатстват за междинно авансово плащане към Европейския фонд за регионално развитие, която дава на управляващите органи по-голяма гъвкавост при разпределянето на тези средства; алокираните средства по структурните фондове към холдингови фондове трябва да бъдат инвестирани в малките и средни предприятия до края на 2015 г.

Прочети още

За ЕИФ

Мисията на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е да подкрепя европейските микро, малки и средни предприятия (МСП), като работи за подобравяне достъпа им до финансиране. ЕИФ опредумно разработва и финансира фондове за предоставяне на дялов капитал и гаранционни инструменти, които са специално насочени към този сегмент на пазара – МСП. С тази си роля, ЕИФ подпомага за постигане целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предприемачество, засилване на икономическия растеж и заетостта.

Прочети още