Покани за заявяване на интерес

Финансовите посредници (ФП), които се избират, за да предоставят финансиране към крайните бенефициенти – микро, малки и средни предприятия (МСП) по инициативата JEREMIE се избират посредством отворени покани за заявяване на интерес.

Текущи покани за заявяване на интерес:

Приключили покани за заявяване на интерес:

  • Покана за заявяване на интерес № JER-009/1 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Фонд(ове) за рисков капитал
  • Покана за заявяване на интерес № JER-009/2 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми
  • Покана за заявяване на интерес № JER-009/3 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Фонд растеж
  • Покана за заявяване на интерес № JER-009/4 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Мецанин фонд
  • Покана за заявяване на интерес № ER-009/5 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставянена първоначално финансиране
  • Покана за заявяване на интерес № JER-009/6 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Инструмент предоставящ финансиране с елемент на споделяне на риска 
  • Покана за заявяване на интерес № JER-009/7 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Фонд(ове) за съфинансиране. 

Comments are closed.