Предимства на JEREMIE

Гъвкавост: Вноски от оперативните програми към Холдинговите фондове по JEREMIE ще могат да кандидатстват за междинно авансово плащане към Европейския фонд за регионално развитие, която дава на управляващите органи по-голяма гъвкавост при разпределянето на тези средства; алокираните средства по структурните фондове към холдингови фондове трябва да бъдат инвестирани в малките и средни предприятия до края на 2015 г.

Портфейлен подход: Холдинговият фонд ще бъде в състояние да преразпределят ресурси на продукти по гъвкав начин, в зависимост от реалното търсене и промените в икономическото състояние, с течение на времето. Портфейлният подход позволи диверсификация на риска и очакваната възвръщаемост от инвестираните средства;

Рециклиране на средства (револвиращ ефект): Холдинговият фонд има револвиращ характер, като получените плащания под формата на възвращаемост от финансовите посредници могат да бъдат използвани отново за нови инвестиции в МСП. Това прави подкрепата за МСП по Структурните фондове на ЕС устойчива в сравнение с използване на чист грантов подход на предоставяне на средства;

Ливъриджът (акумулиране на допълнителни частни капитали): значително предимство на JEREMIE е способността му да ангажира финансовия сектор, както на ниво Холдингов фонд, чрез допълнителен капитал от финансовите институции, така и на ниво финансов инструмент, чрез публично / частно съфинансиране, напр. в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

Опит: Опитът на ЕИФ като мениджър на Холдинговия фонд може да бъде от особена добавена стойност в по-слабо развитите региони / държави-членки, където е налице необходимостта от инициативи за изграждане на капацитет и трансфер на ноу-хау между местните институции, пазара и ЕИФ;

Comments are closed.