Инициативата JEREMIE в България

В България, Холдинговия фонд по JEREMIE (ХФД) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. В рамките на Оперативна програма (ОП “Конкурентоспособност”), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), е  определило бюджет по Приоритетна ос 3, включително националното съфинансиране, в размер на 349 млн. евро за изпълнение на Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез различни инструменти на финансов инженеринг.

На 29 април 2010г., правителството на Република България, чрез МИЕТ, и ЕИФ подписаха изменените и допълнени Рамково и Финансово Споразумения (Изменените Споразумения) структуриращи изпълнението на Инициативата JEREMIE в България.

Част от Изменените Споразумения е инвестиционната стратегия на инициативата JEREMIE в България. Тя предвижда балансирана комбинация от дългови инструменти и такива за дялов капитал, които да адресират съществуващите големи различия между търсенето и предлагането на инструменти от финансовия инженеринг в България

По отношение на инструментите предоставящи дялов капитал, по инициативата са създадени широк набор от фондове за дялово финансиране, насочени към всички етапи от жизнения цикъл на едно предприятие – инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, насочен към предприятията в тяхната начална фаза, фонд за рисков капитал таргетиращ предприятията в ранна фаза от своето развитие, както и фонд за съфинансиране и мецанин фонд насочени към предприятия намиращи се в по-зряла фаза, които търсят възможности за разширяване на бизнеса си и експанзия на други пазари.

По отношение на дълговите продукти, по инициативата е създаден Гаранционен фонд предоставящ гаранции по портфейли от нови инвестиционни и/или оборотни заеми, имащ за цел да намали нивата на изискуемо обезпечение и лихвените проценти по кредитите към МСП, както и инструмент за Финансиране чрез поделяне на риска, имащ за цел да намали драстично лихвените проценти по кредити към МСП.

Поради изискването за набиране на частен капитал по финансовите инструменти, в допълнение към публичното финансиране по JEREMIE (349 млн. евро), се добавя и частно такова, в резултат от което общата сума по инициативата достига 853 милиона евро,  насочени в подкрепа на българските МСП под формата на дялови инвестиции и заеми. По този начин за всяко 1 евро публично финансиране по инициативата се добавя 2,45 евро допълнително частно финансиране.

Показаната таблица по-долу представя в обобщена форма разпределението по инструменти в портфейла на Джереми България към 31.12.2014.

Comments are closed.