За Jeremie

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция “Регионална политика) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативен механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).

Инициативата JEREMIE е насочена към развитието и насърчаването на ролята на предприемачеството в рамките на ЕС, с цел изпълнението на целите на Лисабонската стратегия и предоставянето на по-големи ползи за МСП по структурните фондове на ЕС, като предлага алтернатива на традиционно използваните грантовите инструменти. Към момента ЕИФ е управлява 13 холдингови фонда по инициативата JEREMIE.

Начин на финансиране

JEREMIE е холдингов фонд и като такъв предоставя финансиране на МСП индиректно,  чрез финансови продукти, управлявани от финансови посредници (банки, фондове за дялов капитал, гаранционни фондове, фондове за микрофинансиране). Набора от финансови инструменти, които даден холдингов фонд по JEREMIE може да предостави включва, гаранционни фондове, гарацнции за дялово участие, (микро) заеми, секюритизация, фондове за дялов капитал, фондове насърчаващи инвестициите от бизнес ангели, и инвестиции във фондове за технологичен трансфер чрез избрани от ЕИФ финансови посредници. Тези финансови посредници, от своя страна предоставят на МСП, които са крайните бенефициенти заеми и/или дялов капитал. JEREMIE не предоставя грантове за МСП.

Comments are closed.