11.10.2012 – 17 кредитни институции кандидатстваха по новия дългов инструмент по инициативата JEREMIE.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) отчете висок интерес от български кредитни институции към новия финансов инструмент, който ще бъде въведен по инициативата JEREMIE в България. Срокът за подаване на заявления за интерес по продукта изтече на 28 септември 2012 г. 17 кредитни институции кандидатстваха за финансови посредници, заявявайки интерес за разпределението на средства по JEREMIE в размер на над 550 млн. евро, което надвишава определения бюджет над 3.8 пъти. 

С въвеждането на новия финансов инструмент, определеният бюджет по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 в размер на 150 млн. евро ще бъде удвоен със средства, предоставени от финансовите посредници. По този начин общата сума, която ще достигне до МСП в България под формата на заеми с преференциални лихви, е в размер на 300 млн. евро.

ЕИФ счита високия интерес от страна на кредитните институции за ясен индикатор относно нуждата и привлекателността на продукта, както за крайните бенефициенти, така и за кредитните институции. Високата конкуренция логично ще доведе и до подобрение на условията за крайните бенефициенти: българския бизнес.

Процесът за подбор на финансови посредници е стартиран от ЕИФ и се очаква първите заеми за МСП да бъдат достъпни през първото тримесечие на 2013 г.

За ЕИФ

Основната мисия на ЕИФ е да подпомага европейските малки и средни предприятия (МСП), като улеснява техния достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва фондове за рисков капитал и гаранционни инструменти, които са специално насочени към този сегмент на пазара. В тази си роля, ЕИФ подкрепя целите на ЕС за насърчаване на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. Общите нетни вложения на ЕИФ във фондове за дялово инвестиране са в размер на над 6 млрд. евро към края на 2011 г. в над 370 фонда за дялово финансиране. Това прави ЕИФ водещ играч в сектора на дяловото инвестиране в Европа, особено в сегментите на високите технологии и финансирането на предприятия в ранен етап от тяхното развитие. Портфейлът от гаранции по заеми на ЕИФ възлиза на над 7,6 милиарда евро и близо 220 операции към края 2011 г., позиционирайки го като един от големите европейски играчи в сектора за предоставяне на гаранции на МСП.

За инициативата JEREMIE

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, стартирана от Европейската комисия (Генерална дирекция Регионална политика) и групата на Европейската инвестиционна банка, за подобряване достъпа до финансиране на МСП в ЕС в рамките на структурните фондове за периода 2007 – 2013. Инициативата има за цел развитието и насърчаването на ролята на предприемачеството в рамките на ЕС, за изпълнение целите на Лисабонската стратегия и подпомагане на структурните фондовеэза постигане на по-големи ползи за пазара. На ниво Европейски съюз ЕИФ е подписал 13 холдингови фондови споразумения.

В България Холдинговия фонд по JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със 15% съфинансиране  от държавния бюджет в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. По инициативата JEREMIE в България ЕИФ е разработил инструменти, предоставящи подкрепа на всички етапи в развитието на предприятията– фонд предоставящ първоначално финансиране на стартиращи предприемачи, фонд за рисков капитал за предприятията в техните ранни етапи, както и фонд растеж и мецанин фонд насочени към по-зрели, утвърдени компании, които търсят възможности за разширяване.

Comments are closed.